26 юни 2017 г.

Научна библиография на български език за Рудолф Щайнер

Библиографията обхваща научните монографии, статии и материали за Рудолф Щайнер, излизали на български език. 

Монографии за Рудолф Щайнер
Дисертации за Рудолф Щайнер
Студии, статии и материали за Рудолф Щайнер

ФИЛОСОФИЯ

МОНОГРАФИИ

2017 Деян Пенчев Философските идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер. Издателско ателие Аб, С., 2017.


ДИСЕРТАЦИИ

2016 – Деян Пенчев Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура. (Доктор по философия, ИИОЗ, БАН.)


СТУДИИ, СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ

2014 – Деян Пенчев Философски основи на биодинамичното земеделие в учението на Рудолф Щайнер. В: сб. Философията в следпостмодерна ситуация – приложения и перспективи, В. Т., 2014.

2013 Деян Пенчев Принципът на самоорганизацията в теориите на Рудолф Щайнер и Джеймс Лавлок. В: Съвременни предизвикателства във философията, ИК „Св. Иван Рилски”, С., 2013.


ДРУГИ

МОНОГРАФИИ

2015 Светослава Тончева Из новата духовност на XX век (антропософия, Бяло братство, Единно учение). Изд. „Парадигма“, С., 2015. (Монография по етнология и фолклористика.)

2008 – Албена ЧавдароваРудолф Щайнер и валдорфското училище : Историкопедагогическа реконструкция и съвременни рефлексии. Изд. „Екс-Прес“, Г., 2008. (Монография по педагогика)


ДИСЕРТАЦИИ

2012 Светослава Тончева Нови религиозни движения в Европа – национални и транснационални движения. (Доктор по етнология, Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.)


СТУДИИ, СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ

2012 – Десислава ОпелРудолф Щайнер - бащата на валдорфската педагогика. – В: Сп. „Професионално образование“, бр. 5, 2012.

2011 Светослава Тончева Антропософската менталност – духовно-научен светоглед? – В: Сп. „Български фолклор“, кн. 2/2011.

2011 – Светослава Тончева Евритмията на Рудолф Щайнер – постмодерно изкуство, ритуал, лечебна практика? – В: Сп. „Българска етнология“, кн. 1/2011.

1999 – Стефка ПенчеваПериодът на детството от гледна точка на антропософията на д-р Рудолф Щайнер. – В: Сп. „Дом, дете, детска градина“, VI, 3 1999.

1995 – Стефка ПенчеваД-р Рудолф Щайнер за възпитанието. – В: Сп. „Педагогика“, V, 6 1995.

1993 – Георги БижковВалдорфската реформаторска педагогика на Рудолф Щайнер. – В. Сп. „Педагогика“, бр. 3, 1993.

Съставил: д-р Деян Пенчев

Няма коментари:

Публикуване на коментар